متخصص تحول دیجیتالی

دکترای سیستم های انرژی و معمارداده

دکترای‌کسب و کاربین‌الملل‌کالیفرنیا

متخصص هوش مصنوعی در کسب و کار

متخصص برند سازی بنگاه های بزرگ

پژوهشگر و آینده پژوه کسب و کار