عضوهیئت مدیره بانک رفاه

مدیرعامل مرکزفابا

رئیس دایره پژوهش بانک سینا

متخصص‌توسعه‌واستقرارسیستمهای‌دیجیتال

بنیان‌گذارشبکه‌راه پرداخت درحوزه فین‌تک

متخصص زبده تحول دیجیتالی

دکترروانشناسی‌بالینی‌باگرایش‌تحول‌ازآمریکا

بنیانگذار استودیو تحول دیجیتالی فردا

متخصص تحول دیجیتالی حوزه مالی

متخصص تحول دیجیتالی حوزه مالی